Connect
SƠN PHỦ PHẢN QUANG SEAMASTER 6250-5555
Sơn phủ phản xạ ánh sáng seamaster 6250-5555 là lớp mạ dành cho sơn phản xạ ánh sáng, sơn dưới dạng keo trong thời gian suốt, 2 thành phần gồm keo và hạt phản xạ ánh sáng.
Sơn phản xạ ánh sáng sử dụng để sơn lên các bề bằng gỗ, kim loại , bê tông nhằm phản sáng giúp ta nhận biết những hướng dẫn lúc chúng ta di chuyển trong tối có đèn dọi vào.
#sonkevachduongseamaster6200
#son_ke_vach_duong_seamaster_6200
https://thicongsongiaothong.vn/son-phu-phan-quang-seamaster-6250-5555/