Connect
Lúc dùng cho giải pháp tân trang máy rửa chén bát của giải pháp bếp, người tiêu dùng sẽ được bảo hành tân trang từ 3 – 6 tháng. Trong khoảng thời gian bảo hành nếu máy rửa chén bát có nảy sinh hư hại gì , bạn sẽ được bảo hành không lấy tiền.

xem thêm: https://mastodon.social/@dichvubep247/109643655979275381
#suachuamayruabat
#sua_chua_may_rua_bat
#suamayruabattainha
#sua_may_rua_bat_tai_nha
#dichvubep247
#dichvubep