Connect
10 chủ đề về sơ cứu ban đầu

- 1 Tình huống ứng cứu khẩn cấp
- 2 Bất tỉnh sơ cứu ngừng thở, ngừng tim
- 3 Tai nạn về điện
- 4 Đuối nước
- 5 Bỏng
- 6 Chóng
- 7 Gãy xương và thực hành cố định gẫy xương, tổn thương xương khớp
- 8 Tắt nghẻn đường thở
- 9 Đột quỵ
- 10 Các tai nạn chung lao động
https://thangloidanang.com.vn/tin-tuc/cam-nang-bao-ve-an-ninh/dao-tao-ky-nang-so-cap-cuu-1246.html
#baove #congtybaovetaidananggiare #baovethangloi #baovechuyennghiep