Connect
kiểm soát an ninh là một phần chẳng thể thiếu trong các sự kiện, lễ hội mang quy mô vừa và to. Công việc của dịch vụ bảo vệ sự kiện chính là đảm bảo an ninh thứ tự trong sự kiện đông người,
https://iamzzu97.hashnode.dev/dich-vu-bao-ve-su-kien-tai-da-nang-quang-nam-quang-ngai-hue
#baovetaidanang #baovedanang #baovequangngai #baovequangnam #baovehue