Connect
Contact Information
Address
Vietnam
Other Accounts

Basic Information
Gender
Male

About
Bio
Shea – trong tiếng Nhật có nghĩa là “Chia sẻ”, cái tên Shea Handmade những mẹo làm đồ handmade